Pitches: I-ROC/Signaleringsplan app/Optimaal leven/Digitaal is normaal/3MDR: traumaverwerking met bewegen (locatie: Bibliotheek)

I-ROC (Hettie Aardema MANP)

Herstel is in de GGZ een leidend concept. Landelijk en internationaal vindt discussie plaats over het te gebruiken instrument om dit herstelproces bij cliënten inzichtelijk te maken en te monitoren.  De Individual Recovery Outcomes Counter is in Schotland ontwikkeld door Penumbra, het meet herstel op twaalf aspecten verdeeld over vier domeinen. De uitkomst biedt aanknopingspunten voor herstelgericht werken en helpt te bepalen waar specifieke op het individu afgestemde hulp nodig is. In 2016 is een valideringsonderzoek gestart binnen de FACT-teams van vier grote GGZ instellingen (GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis en GGz Breburg).

Signaleringsplan app (Jose Bom, MSc)

Bij GGZ Drenthe zijn in het zorgcircuit Langdurige Zorg zijn ongeveer 1300 cliënten in behandeling, waarvan de meeste met ernstige psychiatrische aandoening (EPA). In de behandeling aan cliënten met EPA is het streven van de zorgprofessionals om zoveel mogelijk stabiliteit op alle levensgebieden te realiseren. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is om vanuit herstel gericht werken, cliënten hoop te bieden en eigen regie te vergroten bijvoorbeeld door veerkracht en copingvaardigheden te versterken en zo opnamen te voorkomen. Het signaleringsplan maakt hier een belangrijk onderdeel van uit (Zorgstandaard psychose, 2017). In de dagelijkse praktijk raakt het signaleringsplan snel op de achtergrond. Bij navraag bij 20 cliënten in een FACT team konden drie het signaleringsplan direct pakken. Ook in de nachtdienst valt het op dat cliënten die bellen het signaleringsplan niet altijd bij zich hebben, maar een telefoon is binnen handbereik.  Clienten in het circuit langdurige zorg bij GGZ Drenthe krijgen de signaleringsapplicatie ‘Mijn Oplossingen’ aangeboden. De applicatie is ontwikkeld door GGZ Eindhoven en kan op maat van de client worden ingericht met tekst, video en foto’s. Na implementatie zal eenpraktijk gericht onderzoek volgen naar de ervaringen van cliënten met de signaleringsplan-app. Vanuit clientenperspectief wordt onderzocht op welke wijze de app ondersteunend is bij het vergroten van het zelfmanagement en de eigen regie. Het doel van de implementatie en het onderzoek is het vergroten van de eigen regie en zelfmanagement van cliënten en daarmee het verbeteren van het welzijn en de kwaliteit van leven.

Onderzoek effectiviteit Opimaal Leven (drs. Wout Diekman)

In Drenthe hebben zorgorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten de handen ineengeslagen om de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) te verbeteren. In oktober 2018 zijn drie proeftuinen gestart in Assen, Emmen en Hoogeveen. In elke proeftuin is een organisatie-overstijgend ambulant GGZ-gebiedsteam op zoek naar passende, nieuwe werkwijzen.

Hulpverleners van verschillende zorginstellingen -verslavingszorg (VNN), geestelijke gezondheidszorg (GGZ Drenthe), begeleiding bij psychiatrie en LVB (Cosis) en welzijn (Sedna)- vormen samen één team. Het uitgangspunt van de teams is het bieden van integrale zorg waarbij de leefwereld van de cliënt centraal staat; gericht op de vier domeinen van herstel persoonlijk, symptomatisch, functioneel en maatschappelijk.

De hoofdvraag van het onderzoek naar het Optimaal Leven programma is tweeledig, namelijk gericht op uitkomsten: WAT hebben we bereikt; en gericht op het proces: HOE hebben we dat tot stand gebracht:

  1. Welke veranderingen zijn te constateren bij cliënt, omgeving, medewerker, organisatie en proces? (uitkomst)
  2. In welke mate zijn deze veranderingen te relateren aan de nieuwe werkwijze in deze vorm van netwerksamenwerking? (proces)

Vragen in die aan bod komen in de pitch:

Wat is er voor nodig om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden? Welke eisen stelt dat aan de opzet van het onderzoek? Op welke manieren worden gegevens verzameld? Welke rol hebben cliënten en medewerkers in het onderzoek?

Digitaal is normaal: mensen met ernstige psychische aandoeningen 24/7 connected via telezorg (René Wubs)

Wij bevinden ons in de eerste fase van de vierde industriële revolutie: technologische mogelijkheden, intelligentie en verbondenheid. Voor F-ACT teams dus zaak om beter en sneller te reageren op behoeften en eisen van de cliënten met ernstige psychische aandoeningen. Een smartphone is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. De ontwikkeling van biotechnologie, blockchain, kunstmatige intelligentie, robotica en virtual reality is niet te stoppen. Het gedrag van de mensen verandert. Bij deze digitale transformatie gaat het deels om technologie maar voor al om verandering van gedrag. Wij zien dat GGZ-organisaties  nadenken over de mogelijkheden. Voor diagnostiek vindt vaker de netwerkbenadering plaats dan het symptoom-stoornis denken. Medicatie wordt voorgeschreven op basis van algoritmes en data-analyses.

GGZ-NHN werkt met virtual reality, vele eHealth mogelijkheden maar al ruim tien jaar met telezorg. Telezorg heeft zich ontwikkeld van stand-alone naar gebruik maken van een app met veilige verbinding. Tijdens de workshop schetsen wij eerst de digitale context. Daarna benadrukken wij dat het implementeren van techniek een lange adem vergt. Daartegenover staat dat vele cliënten een grote mate van zelfstandigheid ervaren, dat opnames en crisis voorkomen worden en dat telezorg het herstel bevordert. Het 24/7 bereikbaar zijn blijkt van essentiële waarde. Wij delen ervaringen van de hulpverleners en de cliënten. Mogelijk wordt gebruik gemaakt van een demonstratie. Telezorg is slechts een technologische oplossing maar dit praktijkvoorbeeld geeft inzicht hoe F-ACT teams voorbereid dienen te zijn op de netwerksamenleving.

3MDR: traumaverwerking met bewegen (Rick de Haart, MSc)

Hoewel er verschillende vormen van traumaverwerkingstherapieën, zoals EMDR en imaginaire exposure, dagelijks in de klinische praktijk succesvol worden gebruikt, blijkt dat er nog steeds een grote groep cliënten met PTSS is die hiervan onvoldoende profiteert. Vermijding lijkt een belangrijke oorzaak te zijn waarom traumaverwerkingstherapieën bij deze cliënten tot onvoldoende klachtenvermindering leidt (Steenkamp et al., 2015). Met een nieuwe, innovatieve therapie, 3MDR (Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation) kan deze vermijding mogelijk beter worden doorbroken. 3MDR combineert principes uit de Virtual Reality Exposure Therapie (VRET) en EMDR met lopen op een loopband en muziek.

In een 3MDR behandeling loopt een cliënt richting zelfgekozen foto’s die een associatie oproepen met de traumatische gebeurtenissen. Door muziek en virtual reality toe te voegen aan de behandeling wordt 3MDR beschouwd als een hoog intensieve exposure therapie. Beweging wordt verwacht bij te dragen aan versterkt associatief denken en verbeterde geheugen reconsolidatie (Oppezzo et al., 2014;Powers et al., 2015).