Minder dwang, meer blended behandeling

Op 24 september vindt het gratis F-ACT webinar Minder dwang, meer blended behandeling plaats van 14:00 – 17:00uur.

We bieden een actueel en inspirerend programma voor iedereen die geïnteresseerd is in F-ACT. Er zijn 7 inhoudelijke sessies waarin ervaringen, onderzoek en nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld. De sprekers geven een in korte sessies voeding voor vernieuwing, verwondering en verbinding.

Het webinar gaat in op twee relevante en actuele vragen:

  • Ambulante dwang anno 2020: wat willen we ermee?
  • Coronacrisis als opmaat naar meer blended behandeling?

Elke thema sluit af met gelegenheid voor discussie en beschouwing.

Er is accreditatie toegekend (3 punten) voor de NVvP, FGzPt, VSR en SKJ.

Programma

THEMA 1: AMBULANTE DWANG ANNO 2020: WAT WILLEN WE ERMEE? 

Tijd: 14:00 – 15:30 uur

 

Inleiding op het thema

Niels Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus MC en psychiater Bavo Europoort Rotterdam

 

Mensenrechten en ambulante dwang

Philippe Delespaul, hoogleraar innovatie in de GGZ Universiteit Maastricht en Mondriaan.

 

Sinds 1 januari is de Wet verplichte ggz van kracht. Ze is vaak bekritiseerd om de administratieve verzwaring die misschien veiligheidsrisico’s doet ontstaan. Maar er is ook bezorgdheid doordat de wet de drempel voor dwang verlaagt (vroeger beperkt tot tijdens opname en nu ook in ambulante situaties) en hierdoor fundamentele mensenrechten onder druk zet. F-ACT Nederland heeft daarom een initiatief genomen om ambulante dwang te verminderen en met het brede veld de dialoog aan te gaan om te komen tot een betere, humanere en maatschappelijk gedragen zorg.

 

Rot op, blijf bij me!

Bas Bijsma, verpleegkundig specialist bij Accare

Nynke Frieswijk, GZ-psycholoog bij Accare en duovoorzitter Platform F-ACT Jeugd

 

In deze webinar zullen we aan de hand van drie casussen het spanningsveld schetsen tussen eigen regie en veiligheid bij kwetsbare jongeren met complexe en meervoudige problematiek. We zullen hierbij zowel het humanitaire perspectief als de professionele standaard en het juridische kader (WVVGZ, jeugdwet, WZD) belichten.

Onze belangrijkste boodschap: risico’s horen er soms bij op weg naar beter.

 

Dwangbehandeling in de thuissituatie: hoe denken cliënten, naasten en behandelaren erover?

Dieuwertje de Waard, psychiater en promovendus

 

Met de komst van de Wet verplichte ggz is het in Nederland juridisch mogelijk geworden om dwang toe te passen in de thuissituatie bij de behandeling van mensen met een psychiatrische ziekte. In meerdere landen over de wereld bestaat al een systeem waarbij mensen thuis maatregelen opgelegd krijgen. Echter, de wetgeving in Nederland gaat een stapje verder in die zin dat ook het daadwerkelijk toepassen van dwang – zoals gedwongen medicatie – toegestaan is, waar dat elders op de wereld niet mag. RCT’s toonden geen positief effect van het opleggen van maatregelen in de thuissituatie, kijkend naar uitkomstmaten als het verkorten van opnameduur of het verminderen van het aantal heropnames. Het effect van het uitvoeren van dwang in de thuissituatie is nog niet onderzocht. Ondanks het ontbreken van bewijs voor de effectiviteit van deze behandelwijze, wordt het opleggen van maatregelen in steeds meer landen mogelijk gemaakt.

 

Middels interviews werd aan 40 behandelaren gevraagd wat zij vonden van de mogelijkheid om dwang toe te passen in de ambulante setting. MIND bracht met een achterbanraadpleging in kaart wat cliënten en naasten vinden van de optie om in de ambulante setting gedwongen behandeling te krijgen. De uitkomsten van deze twee onderzoeken zullen in deze lezing besproken worden.

 

Discussie o.l.v. Philippe Delespaul en Niels Mulder

 

THEMA 2: CORONACRISIS ALS OPMAAT NAAR MEER BLENDED BEHANDELING?

Tijd: 15:30 – 17:00 uur

 

Inleiding op het onderwerp

René Keet, psychiater en directeur FIT-academy GGZ Noord-Holland-Noord

 

Ervaringen van een Italiaanse psychiater

Antonio Lora, psychiater en directeur van de afdeling geestelijke gezondheid en verslaving. Regionale organisatie voor sociale gezondheid van Lecco (Noord Italië).

 

Lora was werkzaam tijdens de uitbraak van de coronapandemie in brandhaard Lombardije. Hij deelt zijn ervaringen tijdens het F-ACT webinar.

 

Het effect van COVID-19 restricties op mentale gezondheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie: een last of een zegen?

Dr. Tinca Polderman, senior onderzoeker Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Karakter, Curium, Accare, de Bascule

 

Vier academische kinder- en jeugdpsychiatrie instellingen in Nederland (Accare, de Bascule, Curium, en Karakter) hebben de handen ineengeslagen om de effecten van de COVID-19 restricties op de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen in hun instellingen te onderzoeken. Mentale gezondheid werd in april/mei gemeten met gedragsvragenlijsten die werden ingevuld door ouders (N= 445) en kinderen zelf (N= 269). Een deel van deze gedragsvragenlijsten was ook voor de lockdown verzameld (voormeting), en een deel werd tijdens de lockdown tevens in een normgroep verzameld. Gebaseerd op klinische ervaringen is de hypothese dat de lockdown effecten voor sommige kinderen positief en voor sommige kinderen negatief zullen zijn. Tinca Polderman zal de eerste resultaten van dit onderzoek tijdens het F-ACT webinar presenteren. 

 

‘Ik word gehoord en gezien’ 24/7 presentie

Nancy Majoor, teamleider Digiteam GGZ NHN

 

24/7 hoe dan? Wat betekent het voor cliënten en hulpverleners als de cliënt contact kan zoeken wanneer het nodig is? Wat hebben we de afgelopen maanden gemerkt aan toename of verschil in contacten? Nancy Majoor deelt de werkwijze van het Digiteam en de ervaringen tijdens de coronacrisis.

 

Panel Psychisch Gezien

Hans Kroon, programmahoofd Zorg en Participatie Trimbos-instituut, hoogleraar ambulantisering/deïnstitutionalisering Tilburg University 

 

Hoe doorstaan mensen met ernstige psychische problemen de coronatijd? Wie toont veerkracht en wie heeft het extra moeilijk? En wat betekent dat voor de zorg? Voor meer inzicht zijn daartoe verschillende peilingen en interviews gehouden binnen het Panel Psychisch Gezien. 

 

Afronding webinar door René Keet